Malattie reumatiche classificazione

malattie reumatiche classificazione

Slovenia 35,64 35,63 35,63 Slovacia 15,94 15,93 15,93 3 Statele membre beneficiare răspund de selectarea şi punerea în aplicare a operaţiunilor individuale în conformitate cu prezentul articol.

Vom presupune că sunteți de acord, dar puteți renunța, dacă doriți oricând.

De asemenea, răspund de coordonarea utilizării acestei facilităţi cu asistenţa primită prin alte instrumente comunitare, asigurând compatibilitatea cu politicile şi măsurile comunitare, precum şi respectarea regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

Plăţile forfetare nerambursabile sunt utilizate în termen de trei ani de la efectuarea primei plăţi şi malattie reumatiche classificazione fonduri neutilizate sau cheltuite în mod nejustificat sunt recuperate de Comisie. În termen de cel mult şase luni de la expirarea termenului de trei ani, statele membre beneficiare prezintă un raport complet privind execuţia financiară a plăţilor forfetare nerambursabile, însoţit de o declaraţie justificativă asupra cheltuielilor.

antibiotic pentru genunchi tratamentul forum al artrozei degetelor

Statul membru beneficiar îşi exercită această răspundere fără articulațiile membrelor brațelor și picioarelor doare aduce atingere răspunderii Comisiei privind execuţia bugetului general al Comunităţilor Europene şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar aplicabil gestionării descentralizate.

Comisia şi Curtea malattie reumatiche classificazione Conturi pot efectua, de asemenea, controale la faţa locului în conformitate cu procedurile adecvate. În aceleaşi condiţii, un stat membru actual poate solicita să fie autorizat să adopte măsuri de salvgardare în ceea ce priveşte unul sau mai multe noi state membre. În caz de dificultăţi economice grave şi la cererea expresă a statului membru în cauză, Comisia hotărăşte în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, însoţită de informaţii relevante.

cumpără condroitină glucozamină pentru sportivi ce medicament pentru durerea în articulațiile umărului

Măsurile astfel hotărâte sunt aplicabile imediat, ţin seama de interesele tuturor părţilor malattie reumatiche classificazione şi nu atrag după ele controale la frontieră.

Va trebui să fie alese cu prioritate măsurile care dereglează cât mai puţin posibil funcţionarea pieţei comune. ARTICOLUL 38 Dacă un nou stat membru nu a respectat angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare, aducând astfel prejudicii grave funcţionării pieţei interne, inclusiv angajamentele în malattie reumatiche classificazione tuturor politicilor sectoriale legate malattie reumatiche classificazione activităţi economice cu efecte transfrontaliere sau dacă există un risc iminent al unui astfel de prejudiciu, Comisia poate, pentru o perioadă de maximum trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului act şi la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă, să adopte măsurile adecvate.

Aceste măsuri sunt proporţionale cu disfuncţiile pieţei, dându-se prioritate măsurilor care dereglează cel mai puţin funcţionarea pieţei interne şi, dacă este cazul, aplicării mecanismelor de salvgardare sectoriale existente. Aceste măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloc de discriminare arbitrară sau ca restricţie disimulată a schimburilor comerciale dintre statele membre.

EUR-Lex - T/TXT - RO

Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare pe baza constatărilor făcute în cadrul monitorizării şi poate intra în vigoare începând cu data aderării. Măsurile sunt menţinute pe durata strict necesară şi, în orice caz, sunt ridicate când angajamentul corespunzător este îndeplinit. Acestea pot fi totuşi aplicate după perioada menţionată în primul paragraf dacă angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Comisia malattie reumatiche classificazione adapta măsurile adoptate în funcţie de progresele înregistrate de noul stat membru în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor.

Comisia va informa Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare şi va ţine seama în mod corespunzător de eventualele observaţii ale Malattie reumatiche classificazione în acest sens. ARTICOLUL 39 Dacă se constată deficienţe grave sau un risc iminent de apariţie a unor astfel de deficienţe într-un stat membru în ceea ce priveşte transpunerea, stadiul punerii în aplicare sau stadiul asigurării respectării deciziilor-cadru sau a oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaştere reciprocă în materie penală adoptate în temeiul malattie reumatiche classificazione VI din Tratatul UE şi a directivelor şi regulamentelor privind recunoaşterea reciprocă în materie civilă în temeiul titlului IV din Tratatul CE, Comisia poate, pentru o perioadă de maximum trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului act şi la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre, să ia măsurile adecvate precizând condiţiile şi modalităţile de aplicare a acestora.

Aceste măsuri pot lua forma unei suspendări temporare a aplicării dispoziţiilor şi deciziilor relevante în malattie reumatiche classificazione dintre noul stat membru şi unul sau mai multe alte state membre, fără a prejudicia continuarea unei strânse cooperări judiciare.

Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar şi înainte de aderare pe baza constatărilor făcute în cadrul monitorizării şi intră în vigoare începând cu data aderării.

Blog - Bara laterală stângă

Măsurile sunt menţinute pe durata strict necesară şi, în orice caz, sunt ridicate când deficienţa constatată este remediată. Acestea pot fi totuşi aplicate după perioada menţionată în primul paragraf dacă aceste malattie reumatiche classificazione persistă.

Comisia poate adapta, după consultarea statelor membre, măsurile adoptate în funcţie de progresele malattie reumatiche classificazione de noul stat membru în ceea ce priveşte remedierea deficienţelor constatate.

Comisia va informa Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare şi va ţine seama în mod corespunzător de eventualele observaţii ale Consiliului în acest sens ARTICOLUL 40 Pentru a nu împiedica buna funcţionare pieţei interne, aplicarea dispoziţiilor naţionale ale noilor state membre pe parcursul perioadelor de tranziţie menţionate în anexele V — XIV nu poate să atragă după sine controale la frontierele dintre statele membre.

ARTICOLUL 41 Dacă sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în noile state membre la regimul care rezultă din aplicarea politicii agricole comune în condiţiile prevăzute în prezentul act, Comisia adoptă aceste măsuri în conformitate cu procedura prevăzută în art.

Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate pe parcursul unei perioade de trei ani de la data aderării şi nu trebuie aplicate după această perioadă.

Înțelesul "iridociclite" în dicționarul Italiană

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate prelungi această perioadă. Măsurile tranzitorii care se referă la punerea în aplicare a instrumentelor legate de politica agricolă comună şi care nu sunt menţionate în prezentul act, dar care sunt necesare ca urmare a aderării sunt adoptate de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, înainte de data aderării, sau, atunci când aceste măsuri se referă la instrumente adoptate iniţial de către Comisie, ele sunt adoptate de către Comisie conform procedurii relevante.

ARTICOLUL 42 Dacă sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în noile state membre la regimul care rezultă din punerea în aplicare a normelor comunitare veterinare şi fitosanitare, Comisia adoptă aceste măsuri în conformitate cu malattie reumatiche classificazione de comitologie prevăzută de legislaţia aplicabilă.

Aceste măsuri sunt adoptate pe parcursul unei perioade de trei ani de la data aderării şi nu trebuie aplicate după această perioadă.

tratamentul ciclamen articular dacă articulațiile din brațe doare

Noii membri ai Comisiei sunt numiţi de către Consiliu, care hotărăşte cu majoritate calificată şi de comun acord cu preşedintele Comisiei; b mandatul membrilor Comisiei numiţi în conformitate cu lit. Aceşti judecători sunt desemnaţi prin tragere la sorţi.

Artrosi: Cause, Sintomi e Diagnosi - Freepharma

Mandatul celorlalţi judecători încetează la 6 octombrie Mandatul celorlalţi judecători încetează la 31 august ARTICOLUL 48 Comitetul Economic şi Social se completează prin numirea a nouăzeci şi cinci de membri reprezentând diferitele malattie reumatiche classificazione economice şi sociale ale societăţii civile organizate din noile state membre.

Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie în momentul aderării. ARTICOLUL 49 Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a nouăzeci şi cinci de membri reprezentând autorităţile regionale şi locale din noile state membre care fie deţin un mandat electoral în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund politic în faţa unei adunări alese.

ARTICOLUL 51 Adaptările statutelor şi regulamentelor de procedură ale comitetelor instituite prin Tratatele originare, impuse malattie reumatiche classificazione aderare, se efectuează cât mai repede posibil după aderare.

exercitii pt genunchi cu gonartroza vindecător de cremă de la articulații

ARTICOLUL 52 1 Mandatul noilor membri ai comitetelor, grupurilor şi ai altor organisme instituite prin Tratate şi de către legiuitor, enumerate în anexa XVI, încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie în momentul aderării. Cu excepţia directivelor şi deciziilor care durere între articulații în coate malattie reumatiche classificazione vigoare în temeiul art.

ARTICOLUL 54 Noile state membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, începând cu data aderării, dispoziţiilor directivelor şi deciziilor în sensul art.

ARTICOLUL 55 La cererea motivată corespunzător a unuia dintre noile state membre, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta, înainte de 1 maimăsuri constând din derogări temporare de la actele instituţiilor adoptate între 1 noiembrie şi data semnării Tratatului de aderare.

ce să faci cu durerea în articulația mâinii osteocondroza initiala

ARTICOLUL 57 1 Atunci când actele instituţiilor trebuie, înaintea aderării, să fie adaptate ca urmare a aderării şi când adaptările necesare nu au fost prevăzute în prezentul act sau în anexele la acesta, aceste adaptări se efectuează malattie reumatiche classificazione conformitate cu procedura prevăzută în alin. Aceste adaptări intră în vigoare începând cu data aderării. ARTICOLUL 58 Textele actelor instituţiilor şi ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de aderare şi care au fost readactate de Consiliu, de Comisie sau de Banca Centrală Europeană în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, slovacă şi slovenă sunt, de la data aderării, autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele redactate în cele unsprezece limbi actuale.

Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul în care textele în limbile actuale au făcut obiectul unei astfel de publicări.

ARTICOLUL 59 Dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative destinate să asigure pe teritoriul noilor state membre malattie reumatiche classificazione sanitară a populaţiilor şi lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiaţiile ionizante se comunică, în conformitate cu art. Textele acestor Tratate, redactate în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, slovacă şi slovenă se anexează la prezentul act.

Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele Tratatelor menţionate în primul paragraf, redactate în limbile actuale.

Malattie trattate – CORPORE SANO

Regulament modificat ultima dată de Regulamentul CE, Euratom nr. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul CE nr. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie privind certificatul prevăzut în art.

Ațiputeafiinteresat